Land for sale In Nugegoda

Land for sale In Nugegoda
Land for sale In Nugegoda Land for sale In Nugegoda

නුගේගොඩ ජම්බුගස්මුල්ල පාර, සපුමල් මාවතේ පර්. 12 ඉඩම විකිණීමට.

පර්චසය ලක්ෂ 40 යි. 
0717228962 / 0112811114
menu
menu