Urgently Sale

Urgently Sale
Urgently Sale Urgently Sale Urgently Sale Urgently Sale
සියලු පහසුකම් සහිත පර්චස් 10 ඉඩම සමඟ කාමර 3ක නිවස විකිණීමට නිරවුල් ඔප්පු නල ජලය /විදුලිය රැහැන් සහිත දුරකතන මාර්ග දෙකක් නිවස වටා තාප්පය ගාලු නගරයට විනාඩි 8 යි කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලට විනාඩි 8 යි සංඝමිත්ත විද්‍යාලය මහින්ද විද්‍යාලය ඇතුළු international college පයින් යන දුරින් පිහිටීම ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට මිලගණන් සාකච්චා කර ගත හැක.
menu
menu