Most recent articles - Sports

කෝලි ක්‍රිකට් වලින් ඈත් වෙයි

access_timeThursday 30th November 2023

ඉන්දීය සුපිරි පිතිකරු විරාත් කෝලි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සුළු කාලයකට ඈත් වීමට අවසර ඉල්ලා ඇත. ඔහු මෙම ඉල්ලීම සිදුකර ඇත්තේ මාසයකට ආසන්න කාලයක් සඳහාය. විදෙස් ... ;j lshjkak

අබුඩාබිහි දී ප්‍රවේගකාරී වූ කුසල්

access_timeThursday 30th November 2023

Abu Dhabi T10 තරගාවලියේ Bangla Tigers කණ්ඩායමට එරෙහිව ඊයේ පැවති තරගයෙන් සුපිරි ජයක් ලබාගැනීමට New York Strikers සමත්විය. ලකුණු 102ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කය හඹා ගිය NYS කණ්ඩායම පන්දුවාර ... ;j lshjkak

ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගෙන් කඩුලු ත්‍රිත්වයක්

access_timeWednesday 29th November 2023

අබුඩාබි T10 ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සෑම්ප් ආමි (Samp Army) කණ්ඩායමට එරෙහි තරගය ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් නායකත්වය දරන නොදර්න් වොරියර්ස් (Northern Warriors) කණ්ඩායම ජය ගෙන තිබේ. අබුඩාබි ... ;j lshjkak

ඉමාඩ් වසීම් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගනී

access_timeSaturday 25th November 2023

පාකිස්ථාන තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක ඉමාඩ් වසීම් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගැනීමට තීරණය කර තිබේ. සිය සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම්වල සටහනක් තබමින් ඔහු ... ;j lshjkak

අකිලා තිරුනායකී ලංකාව රනින් සරසයි

access_timeWednesday 22nd November 2023

පිලිපීනයේ පැවති ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ගේ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට රන් පදක්කම් දෙකක් සහ ලෝකඩ පදක්කමක් දිනා දීමට ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩිකා අකිලා තිරුනායකී ... ;j lshjkak

අපේ කණ්ඩායම ජාතියට අපිරිමිත ආඩම්බරයක් - ඉන්දියානු අගමැති -

access_timeTuesday 21st November 2023

තමන් ඇතුළු සමස්ථ ඉන්දීය ජනතාව සැමදා ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමඟ සිටින බව ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි පවසයි. ඔස්ට්‍රේලියාව සමඟ පසුගිය ... ;j lshjkak

ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය ඔස්ට්‍රේලියාවට

access_timeMonday 20th November 2023

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසයේ සාර්ථකම කණ්ඩායම තමන් බව යළිත් සනාථ කරමින් 6 වැනි වරටත් ක්‍රිකට් ලෝක කිරුළ දිනා ගැනීමට ඔස්ට්‍රේලියාව සමත් විය ඒ ... ;j lshjkak

ලෝක කුසලාන අවසන් ගැටුම මැද අනපේක්ෂිත සිදුවීමක්

access_timeSunday 19th November 2023

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය අතරතුර සිදුවූ සුවිශේෂී සිදුවීමක් වෙත ලෝකයේම අවධානය යොමුවිය. ඒ තරගය අතරවාරයේදී පලස්තීනයට සහාය පළකරන අයෙකු එක්වරම ... ;j lshjkak

2023 ක්‍රිකට් ලෝක ශූරතාවය ඉන්දියාවද ඔස්ට්‍රේලියාවද

access_timeSunday 19th November 2023

2023 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තීරණාත්මක අවසන් මහා තරගය අද (19) පැවැත්වේ ඒ සත්කාරක ඉන්දියාව සහ ඔස්ට්‍රේලියාව අතරයි කණ්ඩායම් 10ක සහභාගීත්වයෙන් ... ;j lshjkak

එක්දින ලෝක කුසලානයේ අවසන් පූර්ව වටයේ සටන අදින් ඇරඹෙයි

access_timeWednesday 15th November 2023

2023 එක්දින ලෝක කුසලානයේ පළමු අවසන් පූර්ව තරගය අද ඉන්දියාවේ මුම්බායිහි වංකඩේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. සත්කාරක ඉන්දියාව සහ නවසීලන්තය ... ;j lshjkak

අරවින්ද ද සිල්වා සදාතනික විශිෂ්ටයින් අතරට එක්වෙයි

access_timeMonday 13th November 2023

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ විශිෂ්ටතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් අතරට ක්‍රීඩකයින් තිදෙනෙකු ඇතුළත් කිරීමට ICC ය පියවර ගෙන තිබේ. ඒ අනුව ICC HALL OF FAME නාමාවලියට ... ;j lshjkak

l%slÜ f.dv.kak weue;sf.ka WmfoaYl lñgqjla

access_timeFriday 29th September 2017

miqnEulg ,laj we;s furg l%slÜ l%Svdj f.dv.ekSfï wruqfKka l%Svd wud;HdxYh úiska miq.shod mj;ajk ,o jevuq¿fõ§ t<soelajqK fhdackd yd woyia we;=¿ ishÆ lreKq iïnkaOj wOHhkh fldg tajd l%shdjg kexùu i|yd l%Svd wud;H ohdisß chfialr uy;d úiska úfYaI WmfoaYl lñgqjla m;alr we;' fuu úfYaI WmfoaYl ... ;j lshjkak

fudfyduâ w,s iuq.kshs

access_timeSaturday 4th June 2016

fndlaisx msáfha ìysjQ iqúfYaIS fukau f,dal l%Svdfõ ìysjQ iqúfYaIS l%Svlfhl= jk fudfyduâ w,s ish Èúfhka iuqf.k ;sfnkjd' frda.s ;;a;ajhla fya;=fjka Bfha ^03od& rd;%sfha§ wefußldfõ weßfidakd m%dka;fha frday,lg we;=<;aúfuka miqj Tyq ñhf.dia ;sfnkjd' ñh hk úg ... ;j lshjkak

,is;a ud,sx.g udi 3l ksjdvqjla

access_timeWednesday 27th April 2016

wdndOhlg ,la jQ Y%S ,xld fõ. mkaÿ hjk l%Svl ,is;a ud,sx." udi ;=kl ld,hla úfõl .ekaúh hq;= njg ffjoHjre ks¾foaY lr ;sfí' ... ;j lshjkak

uu .sfha jerÈ .ukla‌ oehs ug lshkak'''

access_timeMonday 18th April 2016

uu l%Svd lrmq jir 12 l ld,fha§ lsisu ojil uu cd;Hka;r l%slÜ‌ ljqkais,fhkaj;a ovhla‌" ;ykula‌ ,nmq flfkla‌ fkdfjhs' uu yeuodu lghq;= lf<a l%Svdfõ wod< kS;s Í;sj,g wkqjhs' whs'mS't,a lshkafka bka§h l%slÜ‌ md,l uKa‌v,h úiska wfkla‌ rgj, l%slÜ‌ mßmd,khka tla‌l wjfndaOfhka" ... ;j lshjkak

ud,sx. *sÜ fjk fj,dj bÈßhg fmfkhs

access_timeWednesday 6th April 2016

fï jk úg wdndOhlg ,laj we;s ,is;a ud,sx. thska iqj fjk fj,dj bÈßhg oel .; yels fjkq we;ehs Y%S ,xld l%slÜ f;aÍï lñgq iNdm;s wrúkao o is,ajd uy;d mejeiSh' wo ^05od& fld<U§ meje;s udOH yuqjl§ Tyq fï nj mejeiSh' tfiau ud,sx.g iqj fjkafka l=uk ;r. ;sfnk úgoehs ta jk úg n,d.; yels fjkq we;s nj;a Tyq i|yka ... ;j lshjkak

msïu jer§ frdayf,a

access_timeMonday 4th April 2016

fldgqfõ f,dal fjf<| uOHia:dkfha Wv uyf<a isg merIqghlska ìug neiSug .sh úfoaYslfhla wi, ys,agka r:.d,g jeà ;=jd, ,nd frday,a .; l< nj fmd,sish lshhs' yq<Û ksid Tyqf.a b,lalh jrÈkakg we;ehs lsh;s' ;=jd,lre f.a% kï 47 yeúßÈ ´iag%ේ,shd cd;slfhls' ... ;j lshjkak

úiaihs úiai f,dal l=i,dkh fldfoõjkag

access_timeMonday 4th April 2016

bkaÈhdfõ meje;s yhjeks úiaihs úiai f,dal l=i,dkh ch.ekSug ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu wo ^3& iu;aúh' ta wjika uyd ;r.fha§ tx.,ka; lKavdhu lvq¿ 4lska mrdchg m;a lrñks' ldisfha jdish Èkd m<uqfjka mkaÿ hejQ fldfoõ mkaÿ hjkafkda tx.,ka; lKavdhu ,l=Kq 155lg iSud lsÍug iu;ajQy' ch.%dyS ... ;j lshjkak

1 2 All Page: Items per page:

Page: 1 of 2

menu
menu