Most recent articles - Health

අද ලෝක ඒඩ්ස් දිනය යි

access_timeFriday 1st December 2023

ලෝක එඩ්ස් දිනය අද (දෙසැම්බර් 01 ) දිනට යෙදී තිබේ. මෙවර එහි තේමාව "ප්‍රජාව බලගන්වමු ඒඩ්ස් වළකමු" යන්නයි. වසරේ මුල් මාස 10 තුළ පමණක් මෙරටින් ... ;j lshjkak

කොළඹින් ඩෙංගු හිස ඔසවයි

access_timeWednesday 29th November 2023

ඩෙංගු යැයි සැක කළහැකි රෝගීන් 3,465ක් කොළඹ නගර සභා බලප්‍රදේශය තුළින් වාර්තා වී ඇති බව එහි ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී රුවන් විජයමුණි මහතා පවසයි. ඔහු ... ;j lshjkak

මාස 10 ක් තුළ ලාදුරු රෝගීන් 1250 ක්

access_timeMonday 27th November 2023

මාස 10 තුළ මෙරටින් ලාදුරු රෝගීන් 1250 දෙනෙකු වාර්තාවී ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. ලාදුරු මර්දන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ, වෛද්‍ය ප්‍රසාද් රණවීර මහතා ... ;j lshjkak

uef,aßhd frda. mÍlaIdjg kj; u l%ula

access_timeTuesday 3rd May 2016

uef,aßhd frda. mÍlaIKh isÿ lsßfï kj;u iy myiq l%uhla y÷kajd §ug wfußldkq ffjoHjreka msßila iu;aj isá;s' uQ;%d uef,ßhd mÍlaIKh f,i y÷ka jk fuu.ska fõokd;aul reêr mÍlaIKh fjkqjg uQ;%d mÍlaIdj ;=<ska frda. ldrlh isref¾ ;sfí oehs ‍y÷kd .ekSug yelshdj ... ;j lshjkak

wjqreoaog f;,a lEu jeämqr lEfõ kï meh Nd.hla‌j;a lh fjfyikak

access_timeTuesday 19th April 2016

ck;dj wjqreÿ iufha lejqï" fldlsia‌ we;=¿ f;,a iys; lEu jeämqr wdydrhg .;af;a kï wvqu jYfhka meh Nd.hla‌j;a Èkm;d ojfia ´kEu fõ,djl weú§u yd lh fjfyfik ld¾hhl fh§u fhda.HhEhs' fï wjqreÿ iufha fndfyda fokd lejqï" fldlsia‌ jeks f;,a wdydr jeä jYfhka lkjd' tajd ld,d lh fjfyfik ... ;j lshjkak

w,sfmar j, we;s ri iy .=Khka

access_timeThursday 7th April 2016

wm iefjdu w,sfmar j, we;s ri iy .=Khka ms<sí|j fyd¢kau okS' i,dohg" iekaúÉ j,g" iy TkEu leulg mdfya w,sfmar tl;= l, yel' kuq;a Tn is;kafka Tn w,smr f.ähl we;s ish¿u fmdaIKh YÍrhg ,nd fokjd lshdo@ we;a; jYfhkau lSfjd;a" wm wm tys we;s jeo.;au fldgi wm;fha ouhs' Tn tfia lrñka isághd kï" oekauu th kj;a ... ;j lshjkak

1 All Page: Items per page:

Page: 1 of 1

menu
menu